פרסום מכרז לנציגי ציבור לועדת מש"א

הודעות מזכירות • 2/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז ועדת משא

קיבוץ רמת דוד

משאבי

אנוש                                                                                                       

מכרז –לנציגי ציבור לועדת משאבי אנוש (מש"א)

 

הגדרה כללית -  (מתוך המבנה הארגוני החדש ) מטרות הועדה  לסייע במספר נושאים הקשורים למשאבי אנוש ולמנגנון:

·        הועדה, בהובלת מנהל מש"א ובשיתוף מנהלי המגזרים, אחראית לוודא שקיימת ומבוצעת

תכנית להערכת ביצועים שנתית לעובדים בקיבוץ הערכת העובדים בפועל תתבצע ע"י מנהלי הענפים בליווי מש"א. הועדה תוודא קיום נוהל מסודר הכולל תיעוד ההערכה השנתית, תהליך הכנה, סיכום ובחינה.

·        הועדה, בהובלת מנהל מש"א ובשיתוף מנהלי המגזרים, אחראית לסייע בבניה וקיום של

תכנית רב שנתית לפיתוח, הכשרה והשתלמות של עובדים בקיבוץ, כולל פיתוח עתודה ניהולית. באחריות הועדה לבחון את התוכנית מדי תקופה ולוודא מימוש התכנית לפי הצרכים

המשתנים.

·        הועדה אחראית לסייע למנהל הקהילה בבניה ותחזוקה לאורך זמן של תכנית רב-שנתית

לבחינה של תפקידים בקהילה (בחינת תפקידים ובעלי תפקידים בוועד ההנהלה) .באחריות

הועדה לוודא שכל תפקיד יעלה לבחינה פעם בשנתיים.

בחינת התפקיד תכלול בחינה של הגדרת התפקיד (ועדכונו אם צריך) וסקירה על אופן ביצוע

התפקיד.

·        באחריות הועדה לקיים רישום של מועדי קדנציות (מועד כניסה לתפקיד ומועד סיום) של בעלי תפקידים המתמנים לפי קדנציה של וועדות והנהלות בקיבוץ. הועדה תקיים קשר

רציף עם מנהלי המגזרים ועם יו"ר הקיבוץ לעדכון.


הערה: הועדה לא משתתפת בתהליכי מינוי בעלי תפקידים או וועדות.

 

·        כפיפות :

 

ועדת מש"א כפופה להחלטות הנהלת הקיבוץ ולהחלטות האסיפה הכללית.

 

·        מבנה הועדה, ניהול הישיבות וקביעת סדר היום:


א.    ועדת מש"א תכלול את בעלי התפקידים הבאים: מנהל מש"א, מנהל הקהילה, מנהל

העסקים וכמו כן שלושה עד חמישה נציגי ציבור שימונו ע"י הנהלת הקיבוץ.

סה"כ 6 עד 8 חברים.

ב.     הועדה תבחר מתוך החברים בה מרכז ועדה שינהל את הישיבות, יקבע את סדר

היום ויהיה אחראי לרישום סיכום הפגישות.

ג.       נציגי הציבור ימונו ע"י הנהלת הקיבוץ לקדנציה של 3 שנים.

 

המעוניינים מוזמנים לשלוח קורות חיים לשרה מש"א

 

  SARAROTH53@GMAIL.COM

 

עד לתאריך – 21/12/2018