אסיפת קיבוץ

טוניה מזכירות • כניסות

5.09.2019
אסיפה כללית
תתקיים ביום שני, 9/09/2019
בשעה 20:00 במועדון הסילו.

סדר היום:
אישור נוהל חיסונים בחינוך במסגרת
"מחוסגן" .

( הנושא יוצג ע"י רופא מהעמותה )

לתשומת לבכם: לפי סעיף 93 לתקנון הקיבוץ נקבע כי האספה הכללית תקוים בכל מספר של חברים נוכחים.
למען הסר ספק, אנו מודיעים כי אנו מצפים למניין של 10% מחברי הקיבוץ כדי לקיים אספה,
אם לא יהיה כזה במועד ההזמנה תכונס אספה נדחית (חצי שעה לאחר המועד שנקבע)
האספה הנדחית תתקיים בכל מספר של חברים.

כולם מוזמנים!
אביב מן - מנהל קהילה